Program „Nowoczesna Polska dla każdego”

Program „Nowoczesna Polska dla każdego”

Sprawniejsze, lepiej zorganizowane państwo, by każdy miał poczucie ładu i bezpieczeństwa. Rozwój gospodarczy oparty na przedsiębiorczości i własności prywatnej, który służy poprawie jakości życia.Wspólnota wolności, w której każdy czuje się godny i potrzebny. Nowoczesny patriotyzm, kraj który łączy a nie dzieli. To wizja nowego ładu, który Nowoczesna proponuje w swoim programie „Nowoczesna Polska dla każdego”. 

Doświadczenia ostatnich rządów pokazały, że pokolenie polityków „Okrągłego Stołu” nie tworzy już nowych idei dla Polski i nie potrafi nią sprawnie zarządzać. Oznacza albo rządy inercji, albo rządy zemsty. To psucie i osłabianie państwa. Potrzebujemy nowego myślenia, zgodnego z aspiracjami Polaków i na miarę wyzwań XXI wieku. Istotą tej propozycji jest lepsze ułożenie relacji państwo – gospodarka – ustrój – obywatele, uwzględniające dzisiejsze czasy i potrzeby.

Po pierwsze ustrój państwa wymaga korekt, które pozwolą na bardziej sprawne i efektywne rządzenie. Potrzebny jest jasny podział obowiązków pomiędzy najważniejszymi organami władzy państwowej. Premier musi działać sprawnie i kompetentnie. Dlatego Nowoczesna chce wprowadzić system premierowski, który daje wybranej większości parlamentarnej pełną odpowiedzialność za rządzenie krajem. Chce ograniczyć zakres zadań prezydenta, wzmacniając zarazem jego symboliczną rolę jako głowy państwa. Wzmocnione zostaną mechanizmy gwarantujące Trybunałowi Konstytucyjnemu należne miejsce w systemie władzy, zmienimy przepisy dotyczące Trybunału Stanu, by możliwe było realne pociągnięcie do odpowiedzialności karnej polityków i urzędników naruszających porządek konstytucyjnych i prawny.

Nowoczesna postuluje o wzmocnienie fundamentów wolnorynkowej gospodarki, bo to ona najlepiej służy rozwojowi. To oznacza usuwanie barier i biurokracji (zaufanie do przedsiębiorcy, konstytucja podatkowa, kwestia interpretacji przepisów podatkowych), zmniejszenie danin publicznych przy jednoczesnym zwiększeniu liczby płacących (likwidacja przywilejów i nierentownych branż), troskę o finanse publiczne (zrównoważony budżet) i aktywną rolę państwa w ustalaniu priorytetów rozwoju (wspieranie innowacyjnych przemysłów, ekspansji zagranicznej).

Celem rozwoju gospodarczego jest zwiększenie jakości życia obywateli. Źródłem dotychczasowych problemów społeczno – gospodarczych był fakt, że sfery te traktowano rozłącznie, przeciwstawnie. Program Nowoczesnej zawiera dużo propozycji w sferze społecznej, m.in. w zakresie zwiększenia dzietności, poprawy dostępności do żłobków i przedszkoli, zmniejszenia kolejek, aktywizacja kobiet, seniorów, młodzieży i długotrwale bezrobotnych, jako odpowiedzi na wyzwania demograficzne, rozwoju talentów, zwiększenia dostępu do kultury i innych.

Nowoczesna chce wzmocnienia samorządów, zapewnienia im większej samodzielności i zwiększenia środków, które są w ich dyspozycji, a także większego wpływu obywateli na samorządy i oddania czynnikom obywatelskim więcej sprawczości (zgodnie z zasadą „Trzy razy S”: samorządność, samodzielność, samofinansowanie).  Wiąże się to z  likwidacją  wojewodów. Samorządy zyskają prawo realizowania zadań publicznych, które nie są zastrzeżone dla innych władz, nawet jeśli nie są one wprost wskazane w przepisach. Za zadaniami muszą zawsze iść środki finansowe. Część zadań rządowych zostanie przesunięta do jednostek samorządowych, które będą mogły przekazywać zadania organizacjom pozarządowym – np. związanych z  ochroną zdrowia, pomocą społeczną, zwalczaniem bezrobocia, kulturą itp.

Ważnym elementem w życiu publicznym jest przejrzystość działania rządu i samorządu. Afera reprywatyzacyjna w Warszawie i wiele innych pokazały niedowład przejrzystości i siłę lokalnych sitw. By zwiększyć jakość państwa i zapewnić dopływ profesjonalnych elit,  Nowoczesna w swoim Programie  proponuje konkretne rozwiązania dotyczące: ograniczenia kadencyjności posłów i senatorów do 2 kadencji, przesunięcia kadencji Senatu i wprowadzenia zasady, że prezydenci miast mogą być równolegle senatorami (by wzmocnić siłę tej „izby refleksji”), ograniczenia kadencyjności prezydentów i burmistrzów do 2 kadencji (5 letnich), wprowadzenie bezpośrednich wyborów marszałków i starostów. W części ustrojowej znalazły się także zapisy dotyczące jakości prawa, a także powszechność obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w samorządach.

Ważnym obszarem nowego ładu jest kwestia wolności obywatelskich – Polska to wspólnota wolnych ludzi. W programie Nowoczesnej zapisane zostały kwestie dotyczące neutralności światopoglądowej państwa, czy ochrony godności ludzi (m.in. przeciwdziałanie mowie nienawiści). Nowoczesna chce lepiej zadbać o to, by państwo nie ograniczało wolności i indywidualności obywateli, a także chce wzmocnić konkretnymi rozwiązaniami lokalne więzi i wspólnoty.To wizja Polski mostów, a nie Polski murów – szukanie wspólnych punktów, a nie dzielenie i antagonizowanie.

Przedstawiając program, Nowoczesna chce pokazać swoją wizję Polski, a równocześnie szczegółowe rozwiązania w wielu kluczowych dziedzinach. Przygotowanie pełnego programu ma też znaczenie dla budowania tożsamości ideowej partii – powstawał on w szerokich dyskusjach wewnętrznych, angażując członków i sympatyków.Prace trwały pół roku. W Sejmie odbyły się 32 konsultacje tematyczne, wzięło w nich udział prawie 3 tys. osób – organizacje społeczne i pozarządowe .

W całym kraju działa Sieć Ekspercka Lepsza Polska (23 zespoły tematyczne). Eksperci Sieci rozbudowywali wstępny draft programu przygotowany w pierwszym półroczu 2016. Ostateczną wersję Zarząd Nowoczesnej przyjął 6 września br. Program ma 4 rozdziały strategiczne, dotyczące ustroju państwa, gospodarki i wizji społeczeństwa oraz 20 rozdziałów tematycznych – branżowych. Przedstawionych zostało 276 propozycji programowych.

Obejrzyj transmisję Konwencji Programowej:

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2024 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?